ساعت ٠٣:۵٨    یکشنبه ٨ شهریور١٣٩۴ - ١۴٣۶/١١/١۶ قمری و ٢٠١۵/٠٨/٣٠ میلادی    
 • ~/Uploads/SlideShow/Sld826201530449PM.jpg

  نامگذاری سال 1394

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld826201530007PM.JPG

  آموزشکده آستانه به عنوان مرکز نمونه شهرستان برگزیده شد

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201530415PM.jpg

  بازدید از مرکز فنی شهید خوش سیرت

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201522457PM.JPG

  برگزاری جلسه کارآفرینی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld615201514428PM.jpg

  کسب مقام اول در مسابقات کاراته

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015112754AM.JPG

  برپایی ایستگاه صلواتی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015105348AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات تنیس روی میز

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015102633AM.JPG

  جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld63201593509AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات کشتی فرنگی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld530201560830PM.JPG

  جلسه پرسش و پاسخ

تقویــم آمـــوزشی

انتخاب واحد : ١٣٩۴/٠۶/١٠ - ١٣٩۴/٠۶/٠٨
شروع و پایان کلاسها : ١٣٩۴/١٠/٠٩ - ١٣٩۴/٠۶/٢١
حذف و اضافه : ١٣٩۴/٠٧/٠۶ - ١٣٩۴/٠٧/٠۴
حذف اضطراری : ١٣٩۴/٠٩/١٩ - ١٣٩۴/٠٧/١١
امتحانات پایان ترم : ١٣٩۴/١٠/٢۴ - ١٣٩۴/١٠/١٢