ساعت ١٩:٣۶    دوشنبه ١٢ مرداد١٣٩۴ - ١۴٣۶/١٠/١٨ قمری و ٢٠١۵/٠٨/٠٣ میلادی    
 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201530811PM.jpg

  نامگذاری سال 1394

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201530415PM.jpg

  بازدید از مرکز فنی شهید خوش سیرت

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld83201522457PM.JPG

  برگزاری جلسه کارآفرینی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld715201595009AM.jpg

  کسب موفقیت در مذاکرات هسته ای

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld615201514428PM.jpg

  کسب مقام اول در مسابقات کاراته

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015112754AM.JPG

  برپایی ایستگاه صلواتی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015105348AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات تنیس روی میز

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld632015102633AM.JPG

  جلسه حلقه صالحین بسیج اساتید

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld63201593509AM.jpg

  کسب مقام سوم در مسابقات کشتی فرنگی

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld530201560830PM.JPG

  جلسه پرسش و پاسخ

تقویــم آمـــوزشی

حدف اضطراری : ١٣٩۴/٠٢/١٢ - ١٣٩٣/١١/٠٢
کارت ورود به جلسه : ١٣٩۴/٠٢/١٢ - ١٣٩٣/١١/٢۵
امتحان تکدرس : ١٣٩۴/٠۶/١١ - ١٣٩۴/٠۶/١١